Niejawne Posiedzenie Sądu

14.07.2022 r. odbyło się drugie posiedzenie Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto dotyczące rozpoznania zażalenia na postanowienie prokuratury o umorzeniu dochodzenia w sprawach dotyczących m.in. zakłócania kultu, kierowania gróźb karalnych przez Pana Zbigniewa- działającego na zlecenie salezjanów pracownika kościelnego . Te konkretne zdarzenia miały miejsce 2021 r. a dochodzenie umorzyła … nie kto inny jak znana nam z umarzania wszystkich spraw związanych z Wroniecką Pani Prokurator Katarzyna Bugajska- Grząbka

Na niejawnym posiedzeniu ze względów na chorobę nie pojawił się Ks. Michał Woźnicki SDB ani Pan ministrant Jakub Zygarłowski, którzy zaskarżyli decyzję prokuratora.
Aby usprawiedliwić nieobecność Kapłana i Pana ministranta w Sądzie pojawiły się dwie wierne. Pani Dorota i Pani Lucyna.

Pani Dorota po posiedzeniu napisała krótkie sprawozdanie:
“1.Przekazałyśmy Pani Sędzinie stanowisko Kapłana I Pana ministranta usprawiedliwiające nieobecność (…)
2. Pani Sędzina  kazała protokolantce spisać nasze  imienia i nazwiska z podaniem naszym jako wierne stałe kaplicowe bez wymagania przedstawienia dowodu osobistego.
3. Zaznaczyła niejawność procesu i po dwukrotnej prośbie odrzuciła nasz wniosek obecności i otrzymania wyniku.(…)
4. Pani Sędzina powiedziała, że wynik dla zainteresowanych stron będzie przesłany pocztą.
5. Całość sprawy trwała 15-20 minut “